• ქ. ბათუმი, შავშეთის ქ. №33

საზღვაო-საწვრთნელი კურსები

 

                                                                              კურსები / Courses

 საათი

1

პირადი გადარჩენის მეთოდები   Personal Survival Techniques                  

15

2

ხანძრის თავიდან აცილება და ხანძართან ბრძოლა    Fire Prevention And Firefighting             

15

3

ელემენტარული პირველადი  დახმარება    Elementary Firs Aid                 

15

4

პირადი უსაფრთხოება და სოციალური პასუხისმგებლობა    Personal Safety And Social Responsibilities 

20

5

კოლექტიური სამაშველო საშუალებებისა და სამაშველო  კატარღების მართვა. გარდა სწრაფმავალი  სამაშველო კატარღებისა / Proficiency In Survival Craft And Rescue Boats Other Then Fast Rescue Boats

31.5

6

ხანძართან  ბრძოლის  გაფართოებული  წვრთნები  Advanced Firefighting   

29

7

ხანძართა ბრძოლის ხმელეთზე განლაგებული ტრენაჟორული წვრთნა / Shore based firefighting simulator

9

8

საშიში  და  მავნე  ნივთიერებების შეფუთული  ან  ნაყარი  სახით  გადაზიდვის  მეთოდები Cargo handling on Ships carrying dangerous and hazardous subst. in solid and packaged form

35

9

ნავთობმზიდი ტანკერის სატვირთო ოპერაციების სპეციალიზებული კურსი    Advanced Training For Oil Tanker Cargo Operations Crude Oil Washing System and  Inert Gas System)

60

10

ქიმმზიდი ტანკერის სატვირთო ოპერაციების სპეციალიზებული კურსი         Advanced Training For Chemical Tanker Cargo Operations

60

11

ნავთობმზიდი და ქიმმზიდი ტანკერის  სატვირთო  ოპერ.  საბაზისო   წვრთნები     Basic Training For Oil And Chemical Tanker 

47

12

ნედლი ნავთობით რეცხვის  სისტემა            Use of Crude Oil Washing System         

3

13

ინერტული აირების სისტემის გამოყენება      Use of Inert Gas System        

2.5

14

კავშირისა და უსაფრთხოების საზღვაო გლობალური სისტემის ზოგადი ოპერატორის კურსი General operator’s Certificate for the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)

34/108

15

რადიოლოკაციური ნაოსნობა, რადიოლოკაციური გავლება და ავტომატური რადიოლოკაციური სისტემების გამოყენება Radar Navigational, Radar Plotting and Use of Arpa

78.5

16

რადარი, ავტომატური რადიოლოკაციური სისტემები, ხიდურის გუნდური მართვა და საძიებო-სამაშველო ოპერაციები  Radar, Arpa, Bridge Teamwork and Search and Rescue

36

17

სანავიგაციო  ხიდურის რესრუსების მართვა,  Bridge Resource Management including  

32

18

ხელმძღვანელობა და გუნდური  მართვა     Leadership  and  Teamwork

20

19

ხელმძღვანელობა და მართვის უნარ–ჩვევები  Leadership  and  managerial skills

40

20

ელექტრონულ-კარტოგრაფიული მოწყობილობებისა და ინფორმაციული სისტემების (ეკმდის) გამოყენება  Use of Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS)

40

21

გემის uSiSroebis oficeri    Ship  SECURITY OFFICER           

16

22

უშიშროების განსაკუთრებული ვალდებულებები TRAINING FOR SEAFARERS DESIGNATED SECURITY DUTIES  

10.5

23

უშიშროებასთან დაკავშირებული უნარჩვევები SECURITY-AWARENESS TRAINING         

4

24

სამედიცინო მომსახურეობა   Medical Care

46.5

25

პირველადი სამედიცინო დახმარება   Medical first aid

31.5

26

გემის მანევრირების სერტიფიკატი   Ship’s Handling and Maneuvering

40

27

ნავთობმზიდი ტანკერის სატვირთო და საბალასტო ოპერაციების  მართვის  კურსი    Oil Tanker Cargo and Ballast Operations 

30

28

ქიმმზიდი ტანკერის სატვირთო და საბალასტო ოპერაციების მართვის კურსი    Chemical Tanker Cargo and Ballast Operations

30

29

სამანქანე განყოფილების რესურსების მართვა,  / Engine Resource Management including

40

30

მგზავრების უსაფრთხოების, ტვირთის უსაფრთხოებისა და გემის კორპუსის სიმტკიცის

უზრუნველყოფა / Passenger Safety, Cargo Safety and Hull integrity Training

13

31

არაორგანიზებული ხალხის მასების მართვა Crowd Management Training

4

32

კრიზისის მართვა და ადამიანთა ქცევა  Proficiency in crisis management and human behavior

8

33

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხები მგზავრთა მომსახურე პერსონალისთვის

Safety Training for Personnel Providing Direct Service Passengers in Passengers Spaces

4

34

გემებიდან ზღვის დაჭუჭყიანების თავიდან აცილება MARPOL 73/78 OPA –ANEEX  1. 11.III.IV.V.VI          

31

35

უსაფრთხოების ოფიცრის მოსამზადებელი კურსები SAFETY OFFICER               

24

36

ნაოსნობა  ყინულში   Ice Navigation  

15

37

უსაფრთხოების მართვის სისტემისა და საერთაშორისო უსაფრთხო მართვის კოდექსის კურსი SMS/ISM - CODE

36

38

ნაოსნობის რისკის  შემთხვევა  და  გამოკვლევა Risk Assessment  And Incident  investigation             

40

39

აირის ორთქლის  აღდგენის სისტემა   Vapor Recovery System 

15

40

გემიდან  გემზე გადატვირთის ოპერაციები  SHIP TO SHIP TRANFER OPERATION

24

41

ნავიგაციის უსაფრთხოების კურსები SAFETY NAVIGATION       

30

42

პორტების უსაფრთხოების კონტროლისა და ნავთობ გადამზიდი PORT STATE CONTROL AND VATTING INSPEQTION

12.5

43

საზღვაო უბედური შემთხვევები და მათი თავიდან აცილება MARINE ACCIDENT AND INCIDENT INVESTIGATION

36

სასარგებლო ბმულები

www.mta.gov.ge www.economy.ge www.imo.org www.mes.gov.ge www.eqe.ge www.naec.ge iamu-edu.org www.vet.ge www.makuliteratura.ge www.ccol.ge www.matsne.gov.ge
www.rusregister.ru
www.iqnet-certification.com
www.employer.ge